Bakalářský a diplomový projekt:

 

Prohlášení

Následující řádky reprezentují mé vlastní názory a zkušenosti, a také mé vlastní interpretace fakultních pokynů k formálním zásadám pro vypracování závěrečné práce. Pokud máte dojem, že mé interpretace jsou mylné, prosím, kontaktujte mě a v rámci konzultace si nesrovnalosti vyjasníme.

Pokud nejsem vaším vedoucím práce já, dohodněte se se svým vedoucím, do jaké míry se můžete o následující řádky opřít.


A mé motto? Proč to vlastně píšu? Viz Jan Ámos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce:

...hledím po jednom tom umění mistru, anť mu teď počítati cos poroučejí, on neuměl; poroučejí měřiti, neuměl; poroučejí hvězdy jmenovati, neuměl; poroučejí syllogismy dělati, neuměl; poroučejí cizími jazyky mluviti, neuměl: poroučejí svým jazykem řečňovati, neuměl; poroučejí naposledy čísti a psáti, neuměl. „Ký pak hřích,“ řekl sem já, „mistrem sedmerého umění se psáti, a žádného neuměti?“


Jde mi tedy o to, abych se za absolventy oborů, které vyučujeme na Katedře telekomunikační techniky a zejména o absolventy mých předmětů nemusel stydět, v ideálním případě abych na ně mohl být hrdý!!!

Jan Skapa

 

Zápočty z bakalářského a diplomového projektu:

 • Co se týče zápočtů z bakalářských a diplomových projektů - platí termíny zápočtových týdnů. Hlídejte si tedy, abyste měli zapsán zápočet z bakalářského a diplomového projektu před začátkem zkouškového období. Pokud si to neohlídáte, mohou vzniknout komplikace při tvorbě rozvrhu pro další semestr.
 • Obecně platí - komunikujte se svým vedoucím! Vedoucí práce vám uděluje zápočty z bakalářského či diplomového semináře. Se svým vedoucím se tedy domlouvejte na tom, za co vám zápočet udělí. V opačném případě riskujete, že vám vedoucí neudělí zápočet, a to i v případě, že odevzdáte práci v řádném termínu, pokud ji vedoucí předtím neměl možnost vidět!

 

V rámci diplomové / bakalářské práce doporučuji následující kroky:

 • V případě, že máte o nějaké téma zájem, kontaktujte vedoucího a domluvte se s ním na podrobnostech řešení.
 • Pokud si téma zapíšete, kontaktujte svého vedoucího a domluvte si termín konzultace.
 • V rámci konzultace si stanovte harmonogram dílčích prací, vyberte vhodnou literaturu, domlute se na přístupech do laboratoří. Stanovte si formu dílčích konzultací - osobní, e-mail, Skype, Jabber apod.
 • Uvědomte si, že komunikace s vedoucím práce spadá do kategorie "Formální komunikace". Emaily by tedy měly obsahovat patřičné náležitosti, jako jsou předmět, pozdrav, oslovení, podpis apod. Email by měl být sepsán bez gramatických chyb. V emailu vždy uvádějte téma (název) vaší práce. Uvědomte si, že vedoucí obvykle vede prací více, tudíž je problém si okamžitě ke jménu přiřadit téma práce.
 • Ke komunikaci s vedoucím práce používejte školní email a vždy na konci uveďte své jméno! Dost zle se identifikuje email "nejvetsiborec123@gmail.com", zejména tehdy, když na konci neuvedete své jméno...
 • Své dotazy formulujte co nejkonkrétněji!
 • Napište si Úvod! Obvykle tento krok nechávají studenti až nakonec. Je to chyba! Sepsání úvodu vás donutí zamyslet se nad tím, co je cílem práce, z čeho vycházíte, čeho chcete dosáhnout a jaké prostředky pravděpodobně použijete k dosažení stanoveného cíle. Také vás donutí vymyslet logickou strukturu práce - základní kámen čitelnosti a přehlednosti! Samozřejmě před odevzdáním úvod upravíte, aby odpovídal skutečnosti.
 • Sepište si potřebnou teorii. Pokud je cílem vytvoření programu či funkčního vzorku, teoretický základ vám umožní vést efektivní komunikaci s vedoucím, urychlí řešení případných problémů a odstraňování závad.
 • Domluvte se s vedoucím na způsobu sdílení a předávání dat. V rámci univerzity máme k dispozici: Doporučuji tedy na tomto úložišti vytvořit adresář s VAŠÍM loginem a jménem (např. BON007_Bond_James)) a sdílet jej s vedoucím. Pak bude stačit, když před konzultací vytvoříte podadresář s datem konzultace ve formátu YYYYMMDD (např. 20160328)) a umístíte do něj podklady ke konzultaci. Pokud má vedoucí nastavenu synchronizaci úložiště s adresářem na svém pevném disku, pak se snadno k podkladům dostane. Je to výrazně jednodušší a pohodlnější, než posílání podkladů emailem.
  • Pro synchronizaci souborů s OwnCloudem využijte aplikaci.
  • Pro synchronizaci souborů s Google Drive využijte aplikaci. Na platformě Linux můžete využít google-drive-ocamlfuse. Instalace pro Linux MINT je podrobně popsána zde.
 • Nezapomeňte na ZÁLOHOVÁNÍ vašich dat!!!
 • Realizujte patřičné zadání. V průběhu práce konzultujte postup s vedoucím. Na konzultacích se s vedoucím domlouvejte předem e-mailem, nepřepadávejte svého vedoucího v kanceláři! Ne vždy na vás má čas.
 • Práci dokončete s dostatečným předstihem. Vedoucí obvykle vede více bakalářů/diplomantů, není tedy možné, aby přečetl a okomentoval např. 12 prací den před termínem odevzdání.

 

Doporučení k obsahové stránce práce:

 • Zaměřte se v práci zejména na to, co je vaším přínosem. Váš přínos by měl zahrnovat alespoň 2/5 práce. Tam, kde jde o vámi navržené řešení, provedené měření a jeho interpretaci použijte 1. osobu singuláru. (V prohlášení strvzujete podpisem, že jste práci vypracovali sami. Je tedy z mého pohledu nesmysl psát "Změřili jsme...", "Provedli jsme...".) Teorii lze psát v 3. osobě singuláru nebo v 1. osobě plurálu (Tzv. autorský (dialogický) plurál).
 • Veškeré převzaté pasáže včetně obrázků musejí být řádně citovány dle normy ČSN ISO 690. Osobně nevidím důvod - pokud je to technicky možné s ohledem na ztrátu kvality a čitelnosti - proč nepoužít obrázek naskenovaný z citované literatury. Překreslení obrázku bez jakékoliv změny nic nepřidá...
 • V seznamu použité litaratury uvádějte pouze tu literaturu, na kterou se odkazujete v textu práce.
 • V závěru zhodnoťte, zda jste dosáhli cílů, stanovených v zadní práce a prezentovaných v úvodu. Vyzdvihněte vyřešené problémy, které vyvstaly v průběhu řešení.

 

Poznámky k formální stránce práce:

 • Formální zásady pro vypracování závěrečné práce jsou dány na webových stránkách fakulty. Na stránkách Katedry telekomunikační techniky lze nalézt šablonu pro vypracování práce ve Wordu. Pro systém LaTeX je připravena šablona Diploma.sty od doc. Dvorského z Katedry informatiky.
 • Pokud používáte systém LaTeX, domluvte se s vedoucím, zda mu spolu se zkompilovaným *.PDF souborem posílat také zdrojové soubory, např. sbalené v *.ZIP souboru. Pokud používáte Word, domluvte se s vedoucím, zda používat soubory *.PDF, *.doc nebo *.docx.
 • Text práce od začátku formátujte dle šablony.
 • V typografii je vžité označení částí práce Front matter, Body (Main) matter, Back matter.
 • Front matter obsahuje v případě bakalářských a diplomových prací Titulní list, Zadání, Prohlášení studenta, Prohlášení zástupce spolupracující právnické nebo fyzické osoby, Abstrakt a klíčová slova, Seznam použitých symbolů a zkratek, Obsah. Obvykle se stránky číslují malými římskými číslicemi nebo nečíslují. Doporučuji nečíslovat a malé římské číslice použít dle fakultních pokynů na číslování stran příloh.
 • Main matter obsahuje Úvod, Hlavní část, Závěr. Obvykle se stránky číslují arabskými číslicemi.
 • V Závěru byste měli uvést hlavní přínos práce. Nepište věci typu "Díky práci jsem se naučil programovat...", "Zdokonalil jsem se v tom a tom...". Hlavním přínosem se myslí to, co vaše práce přinese ostatním. Formulujte tedy hlavní přínos tak, aby bylo jasné, co vaše výsledky dají případnému čtenáři.
 • Back matter obsahuje v případě bakalářských a diplomových prací Seznam použité literatury, Index (Rejstřík), Seznam příloh a Přílohy. Doporučuji číslovat malými římskými číslicemi.
 • Dle závazných pokynů - "První kapitola práce má název Úvod". Číslovka "První" je číslovka řadová, udává tedy dle mého soudu to, že kapitola úplně vepředu v části Main matter je Úvod, nepřikazuje však, že musí mít číslo 1. Obvykle se Úvod nečísluje, číslované kapitoly následují až za Úvodem. Pokud Úvod číslujete, pak první kapitola za úvodem má číslo 2. To ale znamená, že v úvodu píšete: "V kapitole číslo 2 vás seznámím...". Pro mě jako čtenáře je to frustrující - kam se poděla 1. kapitola? Doporučuji tedy držet se obecně zažitých zvyklostí a kapitoly Úvod a Závěr nečíslovat. V LaTeXu: \section*{Úvod} \addcontentsline{toc}{section}{Úvod}
 • V textu práce uvádějte pouze reprezentativní tabulky, grafy, schémata a obrázky. Kompletní soubor tabulek, grafů, schémat a obrázků pak umístěte do příloh.
 • Přílohy na CD/DVD roztřiďte do srozumitelně pojmenovaných adresářů. Pokud by to nebylo možné např. s ohledem na délku názvů adresářů, umístěte na CD/DVD *.txt soubor s popisem obsahu jednotlivých adresářů.
 • Do příloh na CD/DVD vložte vše, co jste vytvořili - zdrojové kódy vámi vytvořených programů, modely, které jste vytvořili pro simulace, soubory s naměřenými hodnotami apod. Důležité je, aby čtenář byl schopen vaše výsledky ověřit! Nevkládejte pouze obrázky modelů, ale přímo soubory s uloženými modely a nastavením jednotlivých bloků!

 

Obhajoba bakalářské a diplomové práce:

 • Jak připravit prezentaci - Jiří Machač - Zásady správné prezentace.
 • Připravte si prezentaci (obvykle na 10 minut). Buďte připraveni prezentaci zkrátit dle pokynů předsedy komise (někdy až na polovinu času).
 • Obvykle se počítá s 1 snímkem na 1-2 minuty. Nepřipravujte si tedy zbytečně mnoho snímků.
 • Přijďte ráno včas a vyzkoušejte si, zda prezentace běží tak, jak očekáváte. Pokud používáte PowerPoint, vyexportujte si pro jistotu prezentaci do *.PDF. Zabráníte tak rozčarování při nekompatibilitě verzí PowerPointu u vás doma a při obhajobě.
 • Prezentaci si doneste na Flash disku nebo CD/DVD, pošlete si ji ale pro jistotu i na e-mail či jiným zplsobem pojistěte, že se k prezentaci dostanete. (Flash disk zapomenete doma. A co pak...?)
 • Dodržte jednotný vzhled celé prezentace.
 • Pokud píšete práci v systému LaTeX, použijte jej i pro tvorbu prezentací, ať neopisujete jak blázni vzorce a tabulky do PowerPointu. Hodí se použít např. balík BEAMER nebo HA-prosper, který disponuje celou řadou funkcí pro tvorbu hezkých prezentací.
 • V prezentaci nepoužívejte speciální fonty. Nemusejí být na notebooku při prezentaci nainstalovány.
 • Používejte pouze české fonty! Nic nevypadá hůř než slova, ve kterých jsou akcentované znaky nahrazeny jiným fontem.
 • Používejte bezpatkový font.
 • Pro zvýraznění používejte tučný text nebo jinou barvu písma. Kurzíva se čte hůře.
 • Používejte dostatečně velké písmo. Obvykle se doporučuje max. 8 řádků textu na 1 snímek (včetně nadpisu, tedy 1 řádek nadpis + max. 7 řádků textu). Max. 7 slov na 1 řádek. Tomu přizpůsobte velikost písma.
 • Nepoužívejte více než 3 různé stupně (velikosti) písma.
 • Celou prezentaci se obvykle doporučuje rozdělit do 3 kroků:
  --"Řeknu, co chci říct." (Úvod práce.)
  --"Řeknu to." (Hlavní obsah práce.)
  --"Zopakuju, co jsem řekl." (Shrnutí, závěr.)
 • První snímek - Název práce, jméno bakaláře/diplomanta, jméno vedoucího, katedra.
 • Na dalších dvou snímcích naznačte, proč mělo smysl se danou problematikou zabývat - State of art.
 • Na zbylých snímcích se věnujte vlastnímu řešení, přínosu do dané problematiky.
 • Na konec prezentace si připravte podklady pro zodpovězení případných otázek vedoucího a oponenta.
 • Používejte heslovitý text, vyvarujte se dlouhých úseků textu a rozvitých souvětí.
 • Využívejte postupného rozkrývání textu po řádcích/blocích.
 • Grafy musejí být ČITELNÉ při projekci i z dálky a za denního světla. Používejte tedy dostatečnou tloušťku čar a barvy, které lze snadno mezi sebou odlišit. (Např. modrá a černá jsou při projekci za denního světla nerozlišitelné.)
 • Nezapomínejte v grafech na ČITELNÉ popisky os.
 • Tabulky musejí být zřetelně ČITELNÉ. Pokud to není možné, raději do prezentace tabulku nedávejte.
 • Všechno, co máte v prezentaci musíte okomentovat. NIKDY nepoužívejte způsob prezentace stylem: "Tady si na slajdu přečtěte, jak probíhalo měření..."
 • Schémata a bloková schémata - pokud je promítáte, musíte je okomentovat. Nestačí prohlásit: "Tady na snímku je blokové schéma měřicího pracoviště." Je potřeba každý blok v krátkosti popsat.
 • Nepoužívejte v prezentaci zbytečně mnoho přechodů, prolínání apod. Zbytečně to odvádí pozornost od faktické stránky věci a působí rušivě.
 • Pokud potřebujete k prezentaci výsledků práce něco jiného než notebook (s Adobe Readerem) a dataprojektor (např. reproduktory pro zvukové ukázky), domluvte se VČAS se svým vedoucím, zda je schopen toto zařídit.
 • Nezabývejte se vysvětlováním obecně známých pojmů. V komisi sedí lidé, kteří mají v daném oboru obvykle rozhled a základní pojmy a jejich význam znají.
 • Připravte si prezentaci včas, ať znáte její obsah.
 • Nepřeskakujte snímky. Pokud nemusíte, nevracejte se k předchozím snímkům.
 • Pozor na gramatické chyby v textu prezentace.
 • Mluvte z hlavy, nečtěte text z prezentace.
 • Mluvte pomalu a zřetelně!
 • Používejte správné technické termíny. Pokud existuje český ekvivalent, použijte jej. (Např. obrazový bod namísto pixelu.)
 • Očíslujte jednotlivé snímky prezentace. Členům komise usnadníte kladení dotazů. (Je snazší říct "Vraťte se na snímek č. 12" než "Vraťte se na ten snímek, kde jste měl ten 2D graf...")

 

Státní závěrečná zkouška: